https://i.imgur.com/GI9dpua.jpg

XM đang tìm kiếm Giảng viên đào tạo Sản phẩm Tài chính có kinh nghiệm.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm giảng dạy về sản phẩm FOREX/STOCKS/CFD’s
- Có kinh nghiệm về...