Chiến lược giao dịch an toàn hôm nay:

- Bán: 1306-1310
>>>
đúng là an toàn vì hong có giá đó để vào lệnh