Gần đây trào lưu Ichimoku cũng giảm đi nhiều các bác nhỉ