Bây giờ trên tradingview phần lớn là thành phần gà, do hội tụ đông quá