Supply/Demand là một dạng CẢN phổ biến, nhưng nếu chỉ dùng 1 mình thì độ hiệu quả cũng chưa cao đâu