Bộ tài liệu về Price Action của tác giả Lance Beggs được nhiều Nhà đầu tư Việt ưa chuộng tham khảo. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ bản Việt Hóa của Trần Ngọc Cương, giúp Nhà đầu tư thuận lợi hơn về mặt ngôn ngữ!Download:

Phần 1: Phần 2:
Phần 3:
Phần 4:
Phần 5:
Phần 6: