GBP/USD 13.08.2021

Canh Sell, chú ý vùng chốt lời TP1