GOLD


Dự báo GOLD tăng nhẹ đến tương đối trong phiên Mỹ ngày hôm nay. Nhà đầu tư canh Buy, canh có lợi nhuận tương đối thì nhảy, đừng nuôi dài quá