GBP/NZDDự báo GN có khả năng down, khuyến nghị Nhà đầu tư canh giá đẹp mà Sell nha